50 mlynedd wedyn ac mae ar Eryri eich angen chi o hyd

Snowdon_consultation

Helpwch ni i adeiladu Cronfa at y Dyfodol

Sut fyddai Eryri yn edrych erbyn hyn heb 50 mlynedd o wirfoddolwyr ac aelodau o Gymdeithas Eryri yn cyfrannu eu hamser a’u harian i ofalu am ac amddiffyn y mynyddoedd, y dyffrynnoedd a’r golygfeydd arbennig sydd mor annwyl i chi?

 

Cynnydd at ein targed o £50,000
78%
Cyfrannwch rwan at ein Cronfa Ddyfodol

 

Ffensys weiren bigog yn lle waliau cerrig oherwydd nid oes neb yn gwybod sut i’w hailgodi? Coetiroedd wedi’u mygu gan rododendron? Mynyddoedd y gellir eu cyrraedd ond trwy droedio llwybrau troed erydog perygl? Afonydd wedi’u mygu gan fagiau silwair, rhwyd wifren a sbwriel? Diolch i chi a’n hymdrechion – 3,500 o oriau gan wirfoddolwyr yn 2016 – mae Eryri wedi osgoi’r gwaethaf o’r canlyniadau hyn.

Mae’n drueni na allwn ni ddweud, “Hwre! Mae natur a harddwch Eryri’n ddiogel. Mae’r holl drigolion, ymwelwyr a phobl sy’n gweithio yma yn eu caru ac yn gofalu amdanynt.” Ond 50 mlynedd wedyn ac mae ar Eryri angen ein gwaith a’ch cymorth yn fwy nag erioed!

Rhaeadr y Graig Lwyd – buddugoliaeth i natur

Rydym ni wedi gweld bygythiad gwirioneddol i raeadrau a cheunentydd yn y cynlluniau ynghylch Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun – cynlluniau y gwnaethoch chi a ninnau helpu i’w trechu. Fodd bynnag, wrth atal y rhaeadr a’r ceunant arbennig hyn rhag cael eu gwagio, mae’r Gymdeithas wedi gwagio ei hadnoddau. Mae ymgyrch Rhaeadr y Graig Lwyd wedi costio dros £12,000 hyd yn hyn, ac yn y tymor byr, mae’r don o geisiadau ynghylch afonydd llai Eryri yn debyg o barhau, a bydd hynny’n fygythiad sylweddol i’w hiechyd a’n mwynhad ni ohonynt.

Diolch o galon am eich cyfraniad hael at ein hapêl Achubwch Afonydd Eryri, a gododd dros £5,300!

Heriau’r dyfodol

Ni allwn ni ragweld pa heriau a chyfleoedd a allai ddod i’r amlwg yn y 50 mlynedd nesaf. Effaith y newid yn yr hinsawdd a galwadau cynyddol i ymelwa ar adnoddau naturiol Cymru? Twf graddol Eryri fel parc thema yn cynnig atyniadau i lifo adrenalin, a chenhedlaeth iau yn ymbellhau’n gynyddol oddi wrth y byd naturiol? Bygythiadau biolegol newydd i’n planhigion a’n hanifeiliaid cynhenid?

Helpwch ni i adeiladu Cronfa at y Dyfodol

I nodi ein hanner canmlwyddiant a sicrhau ein bod yn barod am y dyfodol dros y 50 mlynedd nesaf, rydym ni’n dymuno adeiladu Cronfa’r Dyfodol a wnaiff ganiatáu i ni ymateb yn gyflym ac yn hyderus i fygythiadau newydd – boed yn rhai ecolegol neu yn sgil gweithgarwch dynol – ac i gyfleoedd yn Eryri. Ein nod yw codi £50,000, gan ddenu cyfraniadau o ffynonellau amrywiol.

Byddai cyfraniad o £250 yn talu i ni archwilio ac ysgrifennu ymateb i gais cynllunio syml; byddai £28 yn talu am achredu gwirfoddolwr trwy ein huned newydd, Sgiliau Cadwraeth Ymarferol.

Dewch i ni wneud rhagor a’i wneud yn well. Dewch i ni rymuso a chydnabod ein gwirfoddolwyr. Dewch i ni ychwanegu at y profiad o ymgyrchu a gawsom ni yn 2016, a’ch diweddaru’n well am ein camau gweithredu. A dewch i ni sicrhau y bydd Eryri, ymhen 50 mlynedd, yn lle sy’n cael ei garu’n well, ei werthfawrogi’n well a’i fwynhau yn well gan bawb.

Cyfrannwch nawr

a helpwch ni i ddatblygu ein cronfa fel gallwn ni fod yn barod am y dyfodol!

Cofion cynnes,
John Harold,
Cyfarwyddwr

———

Comments are closed.