Margaret Thomas

Yn Ymgynghorydd Rheolaeth Cefn Gwlad sydd wedi ymddeol, mae gan Margaret ddiddordeb mewn gwella mynediad, cadwraeth a garddio bywyd gwyllt, ac yn enwedig mewn gwella ffabrig y Parc Cenedlaethol. Mae Margaret yn llywio rhan helaeth o'r gwaith yn y tŷ,

Darllen rhagor...

Katherine Himsworth

Mae Katherine â diddordeb penodol mewn gwella’r economi wledig er mwyn gwella perfformiad busnesau lleol. Yn siarad Cymraeg, mae’n fynyddwraig frwdfrydig sydd â phrofiad eang o weinyddiaeth gyhoeddus.

Darllen rhagor...

Netti Collister

Mae Netti yn filfeddyg sy pellach wedi ymddeol. Mae hi’n byw a gweithio yn Eryri ers 1976 gyda’i gŵr Rob a’u tri phlentyn. Mae byw mewn lle mor hyfryd wedi ei sbarduno i annog i bobl ofalu am y bioamrywiaeth, a diogelu a gwella’r tirwedd. Mae Netti’n mwynhau

Darllen rhagor...

Bob Lowe

Mae Bob yn gynllunydd tref siartredig a syrfëwr datblygu sy wedi ymddeol. Yr oedd yn gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru fel Swyddog Cyswllt Parciau Cenedlaethol, Rheolwr Ardal y gogledd-orllewin a phennaeth Hamdden a Mynediad; cyn hyn yr oedd wedi

Darllen rhagor...

Jacob Buis

Yn wreiddiol o’r Iseldiroedd, mae Jacob Buis bellach yn berchen ar ac yn rhedeg y gwesty ym Metws-y-Coed lle arosodd ef a’i wraig, Ghislaine, ar eu mis mêl ym 1991. Ar ôl astudio Coedwigaeth a Hanes ym Mhrifysgol Wageningen Amaethyddol,

Darllen rhagor...

Paul Gannon

Mae Paul Gannon yn awdur gwyddoniaeth a thechnoleg sydd â diddordeb arbennig mewn gwyddorau daear a materion amgylcheddol. Mae o wedi ysgrifennu ‘Rock Trails’, sef cyfres o ganllawiau i gerddwyr am ddaeareg a golygfeydd ym Mhrydain. Mae ‘Rock Trails Snowdonia’ bellach

Darllen rhagor...

Gareth Roberts

Wedi’i hyfforddi fel hanesydd celf, daearyddwr a chynllunydd, mae Gareth wedi gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’n un o Gyfarwyddwyr y ‘ Landscape Research Group, Ltd‘ ac yn cefnogi gwaith elusennau sy’n ymwneud â

Darllen rhagor...

David Archer

Roedd David yn arfer gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a mae bellach wedi ymddeol. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys cadwraeth tirwedd a natur, ac economi carbon-isel.Mae’n byw yn Llandecwyn a mae’n mwynhau cerdded a mynydda ym Mhrydain a thramor.

Darllen rhagor...

Peter Weston

Roedd Peter yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rhwng 2000 a 2010 a mae ganddo radd mewn Hanes Modern a Cynllunio Trefol. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys gwirfoddoli gyda Rheilffordd Ffestiniog, archaeoleg ddiwydiannol, celf a theatr, gan gynnwys pantomeim.

Darllen rhagor...

Sarah McCarthy

Yn wreiddiol o Iwerddon, mae Sarah yn byw yn Eryri ers 2011. Mae ganddi gefndir mewn twristiaeth a chyfathrebu treftadaeth, a PhD mewn Archaeoleg Cyhoeddus o Goleg Prifysgol Llundain.

Darllen rhagor...